Seuran toiminta

Seura

Seura organisaationa
Vaikka seuran toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan, tarvitsee seura toimiakseen kiinteän

organisaation. Tämä on osin lakisääteistä, mutta ennen kaikkea toiminnan laadukas ja sujuva
suunnittelu sekä toteutus edellyttävät selkeän organisaation olemassaoloa. Seuran ja joukkueiden toimintaan tarvitaan toimintaa tukeva, kiinteä organisaatio ja seuran sekä joukkueiden toimintaa ohjaavia sääntöjä, periaatteita ja toimintamalleja.


Seuran kokous

Seuran ylin päätösvalta on jäsenillä, jotka käyttävät äänivaltaansa seuran kokouksissa.
Osallistumisoikeus kokouksiin on jäsenmaksunsa maksaneilla aikuisjäsenillä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei seuran säännöistä tai lainsäädännöstä muuta johdu. Seuralla on vuodessa yksi säännöllinen kokous, vuosikokous marraskuussa. Siellä käsitellään seuran säännöissä mainitut asiat sekä tarpeen vaatiessa muita asioita. Vuosikokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat jäsenmaksujen määrääminen, johtokunnan valinta ja tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen. Vuosikokous myös päättää seuran sääntöjen muuttamisesta. Vuosikokouksen lisäksi johtokunta tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista aikuisjäsenistä voi kutsua koolle ylimääräisen seuran kokouksen yksilöidyn asian tai asioiden käsittelyä varten. Koolle kutsumisen syynä voi olla jokin ennalta arvaamaton ja/tai seuran toimintaan huomattavasti vaikuttava asia, jonka käsittelyyn vaaditaan tai muutoin tarpeelliseksi katsotaan seuran kokouksen päätös tai kannanotto, ja joka ei voi odottaa vuosikokoukseen saakka.

Johtokunta
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5-7 muuta jäsentä. Sen valitsee
vuosikokous ehdolle asettuneista seuran aikuisjäsenistä, ja sen toimikausi kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen eli noin yhden vuoden. Johtokunnan tulee laatia sisäinen työnjako ja se voi perustaa toimikautensa ajaksi avukseen toimikuntia. Johtokunta suunnittelee, organisoi ja valvoo seuran toimintaa noudattaen seuran kokouksen sille mahdollisesti antamia ohjeita ja määräyksiä. Johtokunta edustaa seuraa ulospäin ja tekee sen puolesta sopimukset. Se hyväksyy uudet jäsenet, joukkueet ja toimihenkilöt. Se antaa toimintaa koskevia ohjeita, määräyksiä ja sääntöjä seuran sääntöjen asettamissa rajoissa. Se järjestää seuran sisäisen tiedonkulun, opastuksen ja koulutuksen. Se voi erottaa jäsenyydestä tai toimihenkilötehtävistä, tai antaa jäsenille tai toimihenkilöille näiden toimintaa koskevia huomautuksia ja varoituksia. Se voi myös myöntää yksittäistapauksittain perustellusta ja
painavasta syystä poikkeuksia seuran sääntöihin. Johtokunta laatii seuran toimintakalenterin,
toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä tilinpäätökset ja talousarviot sekä pitää yllä
jäsenrekisteriä. Johtokunta kokoontuu 7-10 kertaa toimintavuoden aikana. Tarpeen vaatiessa vielä useamminkin. Kiireellisiä ja/tai rutiininomaisia asioita se käsittelee myös kokoontumatta, sähköisten viestimien välityksellä.


Toimihenkilöt

Seuran toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset toimihenkilöt.
Vapaaehtoiset toimihenkilöt eivät saa palkkaa tai palkkiota tehtävänsä hoitamisesta.
Joukkueiden toimihenkilötehtäviä ovat muun muassa:
- joukkueenjohtaja
- valmentaja
- huoltaja
- rahastonhoitaja
- buffetvastaava

Toimihenkilönä toimiessa:
- tulee olla seuran jäsen
- on hyväksyttävä seuran säännöt, niiden perusteella annetut muut säännöt, ohjeet ja määräykset, seuran sopimukset ja muut sitoumukset, toimintaperiaatteet ja arvot sekä toimittava niiden mukaisesti tehtäväänsä hoitaessaan